ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN - AWESOME PEOPLE EN AWESOME YOGA

Art.1 - Begrippen

 • Algemene voorwaarden: deze door Awesome People en Awesome Yoga gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Awesome Yoga, awesomeyoga.nl/algemene-voorwaarden/
 • Awesome People en Awesome Yoga: zijn geregistreerd in het handelsregister onder 30238142.
 • Awesome People en Awesome Yoga: beide hierna verder te noemen Awesome Yoga.
 • Yogi: degene die yogales(sen) of privé-sessies volgt of wenst te volgen bij Awesome Yoga.
 • Website: de website van Awesome Yoga, awesomeyoga.nl
 • Yogales: een bij Awesome Yoga te volgen of gevolgde yogales in groepsverband. Privé-sessies vallen hier niet onder.
 • Proefles: een eenmalige yogales die tegen een gereduceerd tarief mag worden gevolgd door een yogi. Voorwaarde hiervoor is dat de yogi niet reeds een cliënt is (geweest) van Awesome Yoga.
 • Privé-sessie: een bij Awesome Yoga te volgen of gevolgde privé yogales of yogatherapiesessie of begeleidingstraject, zoals verder omschreven in Appendix III van deze Algemene Voorwaarden.

 

Art.2 - Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, proeflessen, yogalessen, privé-sessies, activiteiten, overeenkomsten, pakketafspraken, begeleidingstrajecten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie, van en bij Awesome Yoga.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Awesome Yoga als opdrachtgever en opdrachtnemer optreedt. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door Awesome Yoga worden gewijzigd. De laatste versie is altijd de geldende versie en beschikbaar op de website.

 

Art. 3 - Yogalessen en privé-sessies.

 • Yogi’s kunnen yogalessen volgen op basis van losse lessen in groepsverband of privé-sessies. Onder privé-sessies vallen ook vooraf afgesproken en vastgelegde begeleidingstrajecten en of pakketafspraken.
 • Awesome Yoga hanteert geen inschrijfgelden.
 • De yogi dient de kosten voor een yogales vóór aanvang van de betreffende les voldaan te hebben. De kosten voor een privé-sessie moeten binnen 4 (vier) dagen ná de les te zijn voldaan.
 • Betaling geschiedt per bankoverschrijving of contant.
 • Wanneer een betalingsachterstand is ontstaan, zal Awesome Yoga een eerste betalingsherinnering toesturen. Indien betaling hierna nog steeds achterwege blijft, kan de toegang tot de les worden ontzegd.
 • Een nadere uitwerking van de voorwaarden inzake privé-sessies is te vinden in het volgende document:
  Appendix III _ Privé-sessies: Kosten en voorwaarden Privé-sessies
  Dit uitgewerkt document is integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

 

Art.4 - Annulering en restitutie van gemiste lessen

 • Voor alle yogalessen geldt dat kosteloos annuleren van de les mogelijk is tot uiterlijk 6 (zes) uren vóór aanvang van de desbetreffende les.
  Indien afgemeld 4 - 6 uren vóór aanvang van de les wordt 50% van het lesgeld van een reguliere les verrekend.
  Indien afgemeld korter dan 4 uur vóór aanvang van de les wordt het volledige lesgeld van een reguliere les verrekend.
  Het tijdstip van binnenkomst van de annulering is leidend.
 • Voor alle privé-sessies geldt een annulering van de sessie uiterlijk 24 (vierentwintig) uur vóór aanvang van de desbetreffende sessie.
 • Indien de annuleringstermijn voor privé-sessies niet in acht genomen wordt, wordt 1 (één) privé-sessie in rekening gebracht.
 • Restitutie van kosten voor gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Awesome Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande yogales of privé-sessie te annuleren. Hiervoor zullen geen kosten in rekening worden gebracht.
  De yogi wordt, mits bereikbaar, telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht van de annulering.

 

Art.5 - Sluitingsdagen

 • Awesome Yoga is gesloten tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen. Overige sluitingsdagen zullen tijdig gecommuniceerd worden naar de betreffende cliënten.

 

Art. 6 - Privacy

 • Awesome Yoga verzamelt persoonsgegevens van yogi’s voor het bijhouden van haar cliëntenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van yogalessen en privé-sessies.
  Awesome Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Awesome Yoga gebruikt de in artikel 6.1 genoemde persoonsgegevens ook om yogi’s op de hoogte te brengen van activiteiten van Awesome Yoga en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster en prijswijzigingen. Indien de yogi geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Awesome Yoga, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@awesomeyoga.nl. De yogi is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Awesome Yoga gebruik kan worden gemaakt.
 • Awesome Yoga geeft de persoonsgegevens van yogi’s nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

Art.7 - Eigen risico en aansprakelijkheid

 • De yogi volgt de yogalessen en privé-sessies geheel op eigen risico. Awesome Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade, verband houdende met het volgen van yogalessen en/of privé-sessies bij Awesome Yoga.
 • Indien de yogi onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met de betreffende arts of behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor yogi's die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 • Nieuwe zwangerschappen worden zo gauw mogelijk gemeld bij Awesome Yoga. Samen met de yogi wordt dan gekeken wat de beste optie is voor het eventueel vervolgen cq (tijdelijk) onderbreken van lessen. Elke zwangere yogi's wordt individueel geadviseerd over de (on)mogelijkheden.
 • Awesome Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
 • Awesome Yoga werkt alleen met gecertificeerde yoga docenten en zorgt altijd voor yogalessen van hoge kwaliteit. Ondanks zorgvuldige begeleiding van yogi's, bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales of privé-sessie. Door deelname aan een yogales of privé-sessie bij Awesome Yoga aanvaardt de yogi dit risico op een blessure.
 • Awesome Yoga biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
  • Consulteer een arts voordat je met de yogalessen begint, indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Indien je zwanger bent (in het bijzonder in het eerste trimester van de zwangerschap), een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de yogadocent weten, vóór aanvang van de les.
  • Luister naar en volg de instructies van de yogadocent.
  • Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Awesome Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade aan (persoonlijke) eigendommen van yogi.
 • Door Awesome Yoga verstrekte veiligheidsinstructies dienen door yogi in acht te worden genomen.
 • De yogi vrijwaart Awesome Yoga voor aanspraken van derden. De yogi zal yogadocenten van Awesome Yoga, door Awesome Yoga ingeschakelde derden en docenten van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.
 • Verlies van – of beschadigingen toegebracht aan eigendommen van Awesome Yoga en haar eigenaar, zowel aan roerende als onroerende zaken, door toedoen van een yogi, zullen te allen tijde worden verhaald op de yogi. Wanneer de schade is toegebracht door meerdere personen, dan wordt ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor het geheel van de geleden schade.

 

Art. 8 - Huisregels

 • Alle yogi’s moeten altijd onderstaande huisregels van Awesome Yoga volgen:
  • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Awesome Yoga.
  • Doe je schoenen uit wanneer je binnenkomt.
  • Awesome Yoga heeft een beperkt aantal yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. Deze mat dient door de yogi na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
  • Voor een optimale yogabeleving voor alle yogi’s worden yogi’s verzocht om tijdens de lessen niet met elkaar te praten.
  • Seksueel gedrag en/of seksueel getint gedrag wordt door Awesome Yoga niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van yogi’s dient altijd gerespecteerd te worden.
  • Yogi's dienen zich correct te gedragen.
  • Yogi's dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de daartoe bevoegde personen namens Awesome Yoga op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt is Awesome Yoga bevoegd om yogi's te verwijderen. De eigenaar van Awesome Yoga is tevens bevoegd om, indien het gaat om een yogi die verwijderd is wegens wangedrag, deze de toegang tot activiteiten van Awesome Yoga voor langere tijd of permanent te weigeren. Gedeeltelijke of algehele restitutie van lesgeld is in dit geval eveneens niet mogelijk.

 

Slotbepaling

Dit zijn de Algemene Voorwaarden geldig vanaf 21 december 2021. Alle algemene voorwaarden van eerdere periodes komen hiermee te vervallen. Na inschrijving van een yogi en/of de bevestiging van een begeleidingstraject en/of gemaakte afspraken voor privé-sessies, zijn de actuele algemene voorwaarden bindend en leidend gedurende de looptijd van de begeleidingstrajecten en de deelname aan de yogalessen en privé-sessies.

De Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds worden aangepast door Awesome Yoga en fouten zijn voorbehouden. Op deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Awesome Yoga.