ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN - AWESOME YOGA

Art.1 - Begrippen

 • Algemene voorwaarden: deze door Awesome Yoga gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Awesome Yoga, awesomeyoga.nl/algemene-voorwaarden/
 • Awesome Yoga: is geregistreerd in het handelsregister onder 30238142.
 • Yogi: degene die yogales(sen) volgt of wenst te volgen bij Awesome Yoga.
 • Website: de website van Awesome Yoga, awesomeyoga.nl
 • Yogales: een bij Awesome Yoga te volgen of gevolgde yogales in groepsverband. Privé-sessies vallen hier niet onder.
 • Proefles: een eenmalige yogales die gratis gevolgd mag worden door een yogi, anders dan op basis van een strippenkaart of maandkaart.
 • Losse les: een eenmalige yogales, die door een yogi betaald en gevolgd wordt bij Awesome Yoga, anders dan op basis van een strippenkaart of maandkaart.
 • Privé-sessie: een bij Awesome Yoga te volgen of gevolgde privé yogales of yogatherapiesessie, zoals verder omschreven in artikel 4.7 Appendix III.
 • Strippenkaart: een tegoed aan lessen, zoals verder omschreven in artikel 4.7 Appendix I
 • Maandkaart: een tegoed aan lessen op maandbasis, zoals verder omschreven in artikel 4.7 Appendix II

 

Art.2 - Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, strippenkaarten, maandkaarten, proeflessen, losse lessen, privé-sessie, activiteiten, overeenkomsten, en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie, van en bij Awesome Yoga.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Awesome Yoga als opdrachtgever en opdrachtnemer optreedt. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door Awesome Yoga worden gewijzigd. De laatste versie is altijd de geldende versie en beschikbaar op de website.

 

Art. 3 - Strippenkaarten, maandkaarten, losse lessen en privé-sessies.

 • Yogi’s kunnen yogalessen volgen op basis van een strippenkaart of maandkaart. Tevens zijn er losse lessen beschikbaar.
 • Awesome Yoga hanteert geen inschrijfgelden.
 • Na inschrijving betaalt de yogi de kosten verbonden aan een strippenkaart of maandkaart (tenzij anders overeengekomen). Het lesgeld, het aantal lessen en de geldigheidsduur van de kaart worden voorafgaand aan de yogi bekendgemaakt.
 • De yogi dient de kosten voor de leskaart binnen 4 (vier) dagen ná de ingangsdatum van de leskaart te voldoen. De kosten voor maandkaarten dienen voorafgaand aan de betreffende lesmaand, maar uiterlijk binnen 1 (één) week na aanvang van de lesmaand, voldaan te worden. Voor losse lessen geldt dat deze vóór aanvang van de betreffende les voldaan dienen te zijn.
 • Betaling geschiedt per bankoverschrijving of contant.
 • Wanneer een betalingsachterstand is ontstaan, zal Awesome Yoga een eerste betalingsherinnering toesturen. Indien betaling hierna nog steeds achterwege blijft, kan de toegang tot de les worden ontzegd.
 • Awesome Yoga biedt maandkaarten en verschillende strippenkaarten aan die gebruikt kunnen worden voor volgen van yogalessen.
  Een nadere uitwerking hiervan is te vinden in de volgende documenten:
  Appendix I _ Strippenkaarten: Kosten en voorwaarden Strippenkaarten
  Appendix II _ Maandkaarten: Kosten en voorwaarden Maandkaarten
  Appendix III _ Privé-sessies: Kosten en voorwaarden Privé-sessies
  Deze uitgewerkte documenten zijn integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

 

Art.4 - Annulering en restitutie van gemiste lessen

 • Voor alle yogalessen geldt een annulering van de les uiterlijk 4 (vier) uren vóór aanvang van de desbetreffende les.
 • Voor alle privé-sessies geldt een annulering van de sessie uiterlijk 24 (vierentwintig) uur vóór aanvang van de desbetreffende sessie.
 • Indien de annuleringstermijn niet in acht genomen wordt, wordt 1 (één) yogales of 1 (één) privé-sessie in rekening gebracht.
 • Restitutie van kosten voor gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Het overdragen of meenemen van ongebruikte lessen op de strippenkaart of maandkaart is eveneens niet mogelijk.
 • Ongebruikte lessen vervallen aan het einde van de looptijd van de desbetreffende strippenkaart of maandkaart.

 

Art. 5 - Beëindiging en opschorting maandkaarten en strippenkaarten

 • De yogi kan een maandkaart altijd per het einde van de lopende maand beëindigen. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats, ook al wordt de maandkaart gedurende de lopende maand beëindigd.
 • Strippenkaarten eindigen vanzelf aan het einde van de looptijd. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats, ook al wordt het volgen van yogalessen gedurende de looptijd beëindigd.
 • In geval van langdurige ziekte kan in overleg een uitzondering gemaakt worden.

 

Art. 6 - Lesrooster

 • Actuele rooster op website
  Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Awesome Yoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de lessen van Awesome Yoga, via vermelding op de website en/of per e-mail.
 • Annuleringen van yogalessen
  Awesome Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. In geval van ziekte of afwezigheid van de yogadocent zal Awesome Yoga er alles aan doen een vervangende docent te regelen voor de betreffende yogales(sen). Wanneer dit echter niet lukt, wordt de geldigheidstermijn van de strippenkaart verlengd met een evenredig aantal lesweken. Dit is alleen geldig voor yogi’s die zich, op het moment van annulering, reeds aangemeld hebben voor de betreffende les en die in het bezit zijn van een geldige strippenkaart. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
  De yogi wordt, mits bereikbaar, telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht van de annulering.
 • Sluitingsdagen
  Awesome Yoga is gesloten tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen. Overige sluitingsdagen zullen tijdig gecommuniceerd worden naar de betreffende groepen.

 

Art. 7 - Privacy

 • Awesome Yoga verzamelt persoonsgegevens van yogi’s voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van maandkaarten, strippenkaarten, proeflessen, losse lessen en privé-sessies.
  Awesome Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Awesome Yoga gebruikt de in artikel 7.1 genoemde persoonsgegevens ook om yogi’s op de hoogte te brengen van activiteiten van Awesome Yoga en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster en prijswijzigingen. Indien de yogi geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Awesome Yoga, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@awesomeyoga.nl. De yogi is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Awesome Yoga gebruik kan worden gemaakt.
 • Awesome Yoga geeft de persoonsgegevens van yogi’s nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

Art.8 - Eigen risico en aansprakelijkheid

 • De yogi volgt de yogalessen en privé-sessies geheel op eigen risico. Awesome Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade, verband houdende met het volgen van yogalessen en/of privé-sessies bij Awesome Yoga.
 • Indien de yogi onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met de betreffende arts of behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor yogi's die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 • Nieuwe zwangerschappen worden zo gauw mogelijk gemeld bij Awesome Yoga. Samen met de yogi wordt dan gekeken wat de beste optie is voor het eventueel vervolgen cq (tijdelijk) onderbreken van lessen. Elke zwangere yogi's wordt individueel geadviseerd over de (on)mogelijkheden.
 • Awesome Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
 • Awesome Yoga werkt alleen met gecertificeerde yoga docenten en zorgt altijd voor yogalessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yoga les. Door deelname aan een yogales of privé-sessie bij Awesome Yoga aanvaardt de yogi dit risico op een blessure.
 • Awesome Yoga biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
  • Consulteer een arts voordat je met de yogalessen begint, indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Indien je zwanger bent (in het bijzonder in het eerste trimester van de zwangerschap), een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yogadocent weten, vóór aanvang van de les.
  • Luister naar en volg de instructies van de desbetreffende yogadocent.
  • Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Awesome Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade aan (persoonlijke) eigendommen van yogi.
 • Door Awesome Yoga verstrekte veiligheidsinstructies dienen door yogi in acht te worden genomen.
 • De yogi vrijwaart Awesome Yoga voor aanspraken van derden. De yogi zal yogadocenten van Awesome Yoga, door Awesome Yoga ingeschakelde derden en docenten van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.
 • Verlies van – of beschadigingen toegebracht aan eigendommen van of gehuurde locaties door Awesome Yoga, zowel aan roerende als onroerende zaken, door toedoen van een yogi of diens bezoeker, zullen te allen tijde worden verhaald op de yogi of de betreffende bezoeker. Wanneer de schade is toegebracht door meerdere personen, dan wordt ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor het geheel van de geleden schade.

 

Art. 9 - Huisregels

 • Alle yogi’s moeten altijd onderstaande huisregels van Awesome Yoga volgen:
  • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Awesome Yoga.
  • Doe je schoenen uit voordat je een studio betreedt.
  • Awesome Yoga heeft een beperkt aantal yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de yogi na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
  • Voor een optimale yogabeleving voor alle yogi’s worden yogi’s verzocht om tijdens de lessen niet met elkaar te praten.
  • Seksueel gedrag en/of seksueel getint gedrag wordt door Awesome Yoga niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van yogi’s dient altijd gerespecteerd te worden.
  • Yogi's dienen zich correct te gedragen.
  • Yogi's dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de daartoe bevoegde personen namens Awesome Yoga op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt is Awesome Yoga bevoegd om yogi's te verwijderen. De eigenaar van Awesome Yoga is tevens bevoegd om, indien het gaat om een yogi die verwijderd is wegens wangedrag, deze de toegang tot activiteiten van Awesome Yoga voor langere tijd of permanent te weigeren. Gedeeltelijke of algehele restitutie van lesgeld is in dit geval eveneens niet mogelijk.

 

Slotbepaling

Dit zijn de Algemene Voorwaarden geldig vanaf 21 december 2018. Alle algemene voorwaarden van eerdere periodes komen hiermee te vervallen. Na inschrijving van een yogi zijn de actuele algemene voorwaarden bindend gedurende de looptijd van strippenkaarten, maandkaarten, en het gebruik van losse lessen en privé-sessies.

De Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds worden aangepast door Awesome Yoga en fouten zijn voorbehouden. Op deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Awesome Yoga.